ORGANIZATOR FESTIWALU

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Fundacja zarejestrowana 27.12.2017 r.

Celem Fundacji jest promowanie muzyki nowej i form ruchowych (choreograficznych) poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów i projektów naukowo-badawczych, wydawniczych, artystycznych i edukacyjnych, a w szczególności:

 1. realizację, propagowanie i wspieranie idei projektów artystycznych i edukacyjnych,
 2. propagowanie i realizowanie wydarzeń artystycznych w środowiskach o ograniczonym dostępie do kultury (mieszkańcy miejscowości odległych od centrów kulturalnych, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, dzieci),
 3. propagowanie i realizację idei mecenatu artystycznego,
 4. propagowanie i wspieranie idei społecznych działań artystycznych w szczególności muzycznych i tanecznych,
 5. wspieranie działalności związanej z konstruowaniem instrumentów, instalacji muzycznych i ruchowo-muzycznych (sonokinetycznych),
 6. promowanie działalności artystów, naukowców, pedagogów, producentów zajmujących się muzyką nową i formami ruchowymi, prezentowanie ich dorobku oraz kształtowanie warunków dla rozwoju ich działalności,
 7. wspieranie działań edukacyjnych i tworzenie warunków materialnych oraz organizacyjnych dla kształtowania nowych form oświaty muzycznej i tanecznej,
 8. wspieranie idei arteterapii,
 9. tworzenie warunków dla integracji życia artystycznego i naukowego oraz wymiany doświadczeń w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym,
 10. wspieranie rozwoju fonografii,
 11. propagowanie i wspieranie nowoczesnej organizacji rynku muzycznego.

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
Janowicza 21/5
10-692 Olsztyn
tel. 668311229

NIP: 7393907917
REGON: 369061122
KRS: 0000711188
Prezes Zarządu: Izabela Kościesza
Konto: 14 2530 0008 2028 1062 7564 0001

Partnerzy

Projekt dofinansowany przez Gminę Olsztyn